Fra fredag, 21. mai er alle messefeiringer avlyst

pga. Corona utbryt i byen.

Det gjelder inntil videre.

Kirken er åpen for personlig bønn.

 

Sognepresten13. juni 2021 – 11. søndag i det alminnelige kirkeår Mark 4,26-34

Norsk

På den tid sa Jesus: «Det er med Guds rike som med et såkorn en mann har latt falle i jorden. Om han sover eller våker, om det er natt eller dag, så spirer og vokser kornet, uten at han vet hvordan det går til. Av seg selv bærer jorden grøde; først strå, så aks, så fullt korn i akset. Og når åkeren står der moden, kommer sigden frem, for da er tiden inne til å høste.» Og han fortsatte: «Hva skal vi nå sammenligne Guds rike med? Hva for et bilde skal vi ta? Det er som sennepsfrøet. Det er mindre enn alle andre frøsorter når det blir lagt i jorden, men når det først er sådd, vokser det opp og blir den største av alle havens vekster, med store grener, slik at himmelens fugler kan slå seg ned i skyggen av det.» Og med mange slike lignelser forkynte han budskapet for dem – så meget av det som de var i stand til å forstå. Han talte ikke til dem uten å bruke lignelser, men når han var alene sammen med disiplene, forklarte han alt for dem.

Det er mindre enn alle andre frøsorter, men det blir større enn alle havens vekster

Engelsk

And He said, “The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground, and should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow, he himself does not know how. For the earth yields crops by itself: first the blade, then the head, after that the full grain in the head. But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle, because the harvest has come.” Then He said, “To what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? It is like a mustard seed which, when it is sown on the ground, is smaller than all the seeds on earth; but when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs, and shoots out large branches, so that the birds of the air may nest under its shade.” And with many such parables He spoke the word to them as they were able to hear it. But without a parable He did not speak to them. And when they were alone, He explained all things to His disciples.

Polsk

Mówił dalej: "Z królestwem Bożym jest tak, jak kiedy ktoś rzuci siew do ziemi. Czy on śpi czy czuwa, w nocy czy za dnia, ów siew kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Samoczynnie ziemia wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno w kłosie. A kiedy owoc się skłoni, zaraz z sierpem posyła, bo żniwo już gotowe". Mówił dalej: "Z czym porównamy królestwo Boże albo z czym je zestawimy? - Z ziarnkiem gorczycy, które, gdy się je posieje w ziemi - jest ono mniejsze od wszystkich nasion na ziemi - otóż gdy się je posieje, ono pnie się do góry i staje się wyższe od wszystkich jarzyn, wypuszcza długie gałęzie, tak że w jego cieniu może ptactwo z nieba zakładać gniazda". W wielu takich przypowieściach głosił im słowo według ich zdolności słuchania. A bez przypowieści nie mówił do nich. Na osobności natomiast wyjaśniał wszystko swoim uczniom.


Ukens helgen – Den hellige Albert Chmielowski (1845-1916)

Den hellige Albert ble født som Adam Hilarius Bernhard Chmielowski den 20. august 1845 i Igolomia (Aigolonija, Igolonija) i distriktet Miechów ved Kraków i det sørlige Polen. Han var den eldste av de fire barna til Adalbert Chmielowski og Józefa Borzystawska og kom fra en velstående og aristokratisk familie. Men han mistet faren som 8-åring og moren som 11-åring og ble oppdratt av farens søster Petronella.

Les videre: Den hellige Albert

 


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted