- Palmesøndag -

"Hosanna, Davids sønn!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn,

Israels konge, Hosanna i det høyeste."


Messer avlyst: – Kirken sover ikke

Mange menigheter direktesender video fra messefeiringen

– Følg med fra hjemmefra!

Selv om de offentlige messene er innstilt inntil videre på grunn av korona-pandemien, betyr ikke det at prestene ikke er virksomme: De ber for oss, de bærer frem messeofferet og stadig flere inviterer oss med på digital messefeiring, bønn og andakt.

Se lenken: Programm


CORONA - VIRUS

Det finnes nye regler pga. Corona virus.

Reglene gjelder i alle katolske kirker i Norge.

Kjære troende, å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis. Oslo katolske bispedømme, Trondheim Stift og Tromsø Stift innfører derfor nye og strengere smittevernstiltak i en svært krevende situasjon. Vi ber for de smittede, utsatte personer og for våre oppofrende helsearbeidere.

Sogneprest, menighetsråd og de troende oppfordres til å følge årvåkent med på – og respektere – de lokale myndigheters råd og tiltak.

Tiltak utenom messen (påbud):

All sosial aktivitet før og etter messefeiring innstilles: ingen kirkekaffe eller lignende gjennomføres.

All katekese innstilles umiddelbart, uansett antall deltagere.

All annen kirkelig aktivitet utenom messene innstilles: ingen korøvelser, foredrag, retretter eller lignende skal gjennomføres.

Alle utenlandsreiser for ansatte og prester i OKB innstilles.

 

Tiltak for messen (påbud):

Messeplikten er midlertidig opphevet.

Alle messer innstilles umiddelbart.

 

Tiltak for opphold i kirkerommet (påbud): 

Hold én meter avstand til andre troende. Unngå håndhilsning.

Alle vievannskar skal være tomme. Vievann brukes ikke.

De troende oppfordres til å sende sine evt. gaver via Vipps.

Forhold deg ellers til helsemyndighetenes råd for smittebegrensning mellom personer 

Du oppfordres til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie, inntil messefeiringen igjen tar til.

Kirkene holder åpent for alle troende. Prestene vil være tilstede i kirkene til vanlig messetid. Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

UPS: Oslo katolske bispedømme, Trondheim stifts og Tromsø stifts smittevernstiltak pr. 12.3.2020 gjelder inntil palmesøndag.


5. april 2020 – Palmesøndag – Matt 21,1–11

Norsk

De nærmet seg nå Jerusalem. Og like før de kom til Betfage på Olivenberget, sendte Jesus to disipler avsted med den beskjed: «Gå inn i landsbyen foran dere; der finner dere straks et esel som står bundet, med en fole ved siden av. Løs dem og før dem hit. Og dersom noen kommer med spørsmål, så si: ‘Herren har bruk for dem, men han sender dem straks tilbake.’» Og dette skjedde for at profetens ord skulle gå i oppfyllelse. Det heter jo: «Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på lastedyrets fole.» Disiplene gjorde da som Jesus hadde sagt; de førte frem eslet og folen, la kappene sine over dem, og han satte seg opp. En stor mengde av folket bredte kappene sine utover veien, mens andre skar grener av trærne og strødde veien med dem. Så gikk det én flokk foran ham, andre kom baketter, og alle ropte: «Hosanna! Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosanna i det høye!» Da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i røre. «Hvem er dette?» ble det spurt. Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus, fra Nasaret i Galilea.»

Hebreernes barn gikk Herren i møte med oljegrener i hendene, mens de ropte og sa: Hosanna i det høyeste.

Engelsk

Now when they drew near Jerusalem, and came to Bethphage, at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, “Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Loose them and bring them to Me. And if anyone says anything to you, you shall say, ‘The Lord has need of them,’ and immediately he will send them.” All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying: “Tell the daughter of Zion, ‘Behold, your King is coming to you, Lowly, and sitting on a donkey, A colt, the foal of a donkey.’ ” So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, [c]and set Him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road; others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying: “Hosanna to the Son of David! ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord!’ Hosanna in the highest!” And when He had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, “Who is this?” So the multitudes said, “This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee.”

Polsk

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: "Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści"». Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».


Ukens helgen – Den hellige Gemma Galgani (1878-1903)

 

Den hellige Gemma Galgani ble født den 12. mars 1878 i Borgo Nuovo di Camigliano ved Lucca i Toscana i Italia. Hennes foreldre var Henrik og Aurelia Galgani. Moren døde av tuberkulose da Gemma var syv år gammel. Like før hadde hun en dag hørt Gud tale til henne i kirken. Han ba henne om å gi ham hennes mor. Hun svarte: «Bare hvis du tar meg også». Gud skjente da på henne og kalte henne uvillig, og i sin selvbiografi sier hun at hun allerede da skjønte at det ikke var noe vits i å argumentere mot Gud.

Les videre:Gemma Galgani