God påske

«Corona tiltak»

Regjeringen og helsemyndighetene har fra 25. mars 2021 fastsatt nye nasjonale regler. De nye reglene gjelder fra 25. mars 2021 og inntil videre. Ny vurdering blir gjort 12. april 2021.

- Innendørs skal alle gudstjenester operere med faste, tilviste plasser, uansett antallsbegrensning.

- Innendørs kan det være inntil 20 personer til stede når det er faste tilviste plasser. Prester og andre medvirkende kommer i tillegg.

- Anbefalt avstand mellom mennesker er nå utvidet fra 1 meter til 2 meter.

 

UPS: For oss i St, Mikael kirke betyr dette at vi tillater maksimal 20 personer i kirken. Alle andre bes å følge liturgiene i menighetssal. Vi strømmer fra kirken til salen. Tusen takk for din forståelse og din hjelp.


11. april - 2. søndag i påsketiden - Joh 20,19–31

Norsk

Om aftenen samme dag, den første dag i uken, hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til, av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen og sa: «Fred være med dere!» Og i det samme viste han dem sine hender og sin side. Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade. Atter sa da Jesus til dem: «Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: «Motta Den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt.» Thomas (også kalt Didymos), en av de tolv, hadde ikke vært sammen med dem da Jesus kom. Da nå de andre disiplene fortalte ham at de hadde sett Herren, svarte han dem: «Får jeg ikke se merkene etter naglene i hans hender og legge min finger i dem, og får jeg ikke legge hånden i hans side – da kan jeg umulig tro det.» Åtte dager etter var disiplene atter sammen innendørs, og Thomas var til stede. Dørene var stengt, men Jesus kommer og trer inn i kretsen, og sier: «Fred være med dere.» Og så sier han til Thomas: «Kom hit med din finger, her er mine hender, se selv; kom hit med din hånd, og legg den i min side. Og vær ikke lenger vantro, men troende.» Da utbrøt Thomas: «Min Herre og min Gud!» Jesus sier: «Ja, nå tror du, fordi du fikk se; salige er de som kommer til troen uten å se.» Også mange andre jærtegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, ting som ikke er nevnt i denne bok. Men det som her er fortalt, er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og så ved troen eie livet i hans navn.

Salige er de som kommer til troen uten å se.

Engelsk

Then, the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them, “Peace be with you.” When He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, “Peace to you! As the Father has sent Me, I also send you.” And when He had said this, He breathed on them, and said to them, “Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you retain the sins of any, they are retained.” Now Thomas, called the Twin, one of the twelve, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, “We have seen the Lord.” So he said to them, “Unless I see in His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into His side, I will not believe.” And after eight days His disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst, and said, “Peace to you!” Then He said to Thomas, “Reach your finger here, and look at My hands; and reach your hand here, and put it into My side. Do not be unbelieving, but believing.” And Thomas answered and said to Him, “My Lord and my God!” Jesus said to him, “Thomas, because you have seen Me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed.” And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name.

Polsk

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.


Ukens helgener - Den hellige Kateri Tekákwitha (1656-1680)

Den hellige Kateri (Katarina) ble født som Tekákwitha [Tegakwitha, Tegakouita] i 1656 i landsbyen Ossernenon (nå Auriesville) i Ny-Nederland, den nåværende staten New York i USA. Det var samme sted som de hellige Isaak Jogues og Johannes de Lalande hadde lidd martyrdøden i 1646. Navnet Tekákwitha betyr «hun som bringer ting i orden». Hennes mor Kahenta [Tagaskouita] var en indianer fra stammen algonkinerne som hadde blitt døpt i Three Rivers i Québec, men under et angrep fra irokeserne ble hun tatt og fraktet til New York, hvor hun ble gift med en hedensk høvding i skilpaddeklanen, som tilhørte mohawkene, en av stammene i irokeser-konføderasjonen. Kateri regnes som mohawk etter sin fars stamme.

Les videre: Kateri Tekákwitha

 


ST RITA RADIO

"Lyden som vekker din sjel"

Nettsted